Stöd för elever

Alla människor är olika och har olika erfarenheter från och av skolan. En del har lätt för att lära, för andra tar det längre tid. Några läser snabbt och enkelt medan andra får traggla och kämpa.

Våra specialpedagoger arbetar för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver för att, utifrån dina unika förutsättningar, upptäcka din kapacitet och nå dina mål.

Specialpedagogerna arbetar för en god lärandemiljö, där man anpassar pedagogik och undervisning utifrån elevers olika sätt att lära.

Grunden till din framgång i skolan ligger i svaret på frågorna: Hur lär du dig? Vilka behov har du? Vilka konsekvenser får detta för undervisning och skolans organisation?

Utifrån detta kan specialpedagogen

  • Vara samtalspartner och bollplank för lärare, rektor och elev

  • Göra kartläggning och utredning om svårigheter i elevens studiesituation, som har uppstått i mötet mellan elevens förutsättningar och skolans krav

  • Erbjuda pedagogisk handledning – till arbetslag, enskilda lärare och elever

  • Hjälpa elever att hitta sitt eget bästa sätt att lära sig

  • Hjälpa till vid upprättandet av åtgärdsprogram

  • Delta i överlämning och uppföljning vid stadieövergångar

  • Ha kontakt med andra skolformer och stödfunktioner kring eleven