Skolenheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskriminerings- och skollagen måste alla skolenheter ha en plan med vilka åtgärder som behövs för att förhindra diskriminering och kränkande behandling i skolan.

Planen ska skrivas om varje år av ansvarig rektor för respektive skolenhet tillsammans med en arbetsgrupp bestående av lärare, elever och representanter från elevhälsan.