Elever

Målbild och pedagogisk idé

Målbild

Med motivation, lust och självkänsla som ledord skapar vi tillsammans en skola där alla får växa.

Kunskaper och färdigheter i ett sammanhang ger eleverna förutsättningar att lära livet ut.

Våra elever ska våga engagera sig, ta ansvar och initiativ för att se framtidens möjligheter. 

Pedagogisk idé Elof Lindälvs gymnasium

Utifrån den gemensamma visionen har Elof Lindälvs gymnasium arbetat fram en pedagogisk idé.

Entreprenöriellt lärande - för att ge eleverna möjlighet att utvecklas till mer kreativa, nyfikna och handlingskraftiga individer som blir rustade för livet, framtida utbildning och arbetsmarknadens krav.

• Eleven ges möjligheter att aktivt utöva inflytande över sitt lärande.

• Ämnesövergripande arbetssätt utifrån examensmålen.

• Ämnesövergripande projekt som skapar sammanhang – tydlig progression över tre år där elever planerar, genomför och utvärderar sitt arbete tillsammans med lärarna.
1. Flera korta, styrda projekt. 2. Längre, mindre styrda projekt. 3. Fria, kreativa och självständiga projekt. – Gymnasiearbetet!

• Formativ bedömning – bedömning för lärande. Målet för undervisningen tydliggörs, eleven får kontinuerlig respons på sitt lärande och sin kunskapsutveckling.

Organisation
Programarbetslag - tillsammans mot examensmålen.
• Gemensam planeringstid
• Sammanhållna skoldagar
• Längre arbetspass
• Ett utvecklat samarbete med omvärlden, ex näringsliv och högskolor.
• 1 -1 & digital kompetens – modern teknik för utvecklat lärande.